วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางเวลาของหลักสูตร อยู่กับรู้

                    วันที่ 1 
14:00-16.00           เดินทาง
16.00-17.00           เข้าที่พัก น้ำปานะ - สรีระกิจ
17:00-18:00           ปฐมนิเทศน์ผู้เข้าปฏิบัติ
18:00-19:00           สวดมนต์ทำวัตรเย็น สนทนาธรรม รอบค่ำ
21:00-22:00           ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

22:00                     เข้าที่พัก ปฏิบัติภาวนาตามอัธยาศัย 

                    วันที่ 2 
4:00-5:00               ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ อาบน้ำกับสติ
5:00-5:30               ปฏิบัติธรรมรวม

6:00 -6.45             ทำวัตรเช้า
6:45-7.15              เดินรับอรุณเดินจงกรม
7:15-8:00               มีสติรับประทานอาหารเช้า
8:00-9:00               ธรรมะบรรยาย
10:30-11.00          ใส่บาตร

11:00-12.00          มีสติรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00          ปฏิบัติธรรมในรูปแบบ  (เดินจงกรม นั่งสมาธิ)
14:00-16:00          เดินจงกรม นั่งสมาธิ
16:00-18:00          สนทนาธรรม
18:00-19:00          น้ำปานะ - สรีระกิจ
19:00-21:00          สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สนทนาธรรม รอบค่ำ
21:00-22:00          ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
22:00                    เข้าที่พัก ปฏิบัติภาวนาตามอัธยาศัย


                   วันที่ 3
4:00-5:00             ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ อาบน้ำกับสติ
5:00-5:30             ปฏิบัติธรรมรวม
6:00-6:45             ทำวัตรเช้า
6:45-7:15             เดินรับอรุณเดินจงกรม
7:15-8:00              มีสติรับประทานอาหารเช้า
8:00-9:30             ธรรมะบรรยาย  นั่งสมาธิ
9.30-10.30          เก็บของทำความสะอาดสถานที่
10:30-11.00         ใส่บาตร
11:00-12.00          มีสติรับประทานอาหารกลางวัน
/ เดินทางกลับ^/\^
* หลักสูตรอยู่กับรู้
                  เพื่อฝึกสติในอิริยาบถเดิน ท่านต้องเตรียมรองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่าไปด้วย


** เวลาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 

 ระเบียบสำหรับผู้มาเข้าปฏิบัติ
      ผู้ปฏิบัติต้องถือศีล 5 หรือ ศีล 8 (ถ้ามีปัญหาสุขภาพ มีอาหารแห้งให้สำหรับมื้อเย็น) และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
     สำรวมวาจา หมั่นสำรวจความปรุงแต่งภายในจิตใจตนเอง เมื่อเดินจงกรมหรือทำกิจส่วนตัว โปรดสำรวมวาจาเสียงอยู่เสมอ (พอเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนอารมณ์ ผู้ปฏิบัติมักจะพูดคุยกันตามความเคยชิน จึงต้องเน้นย้ำให้ปิดวาจา เนื่องจากเป็นการรบกวนพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติท่านอื่นที่ตั้งใจปฏิบัติสมาธิ)


กลับบ้านด้วยจิตผ่องใส และ นำไปปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น